تغيير تلفن هاي استان فارس
كد شيراز: 071
شماره تلفن جديد شهركامپيوتر فافا
بخش فروش: 32301515 
بخش گارانتي: 32333018

hekmat1